Maria Enoksson


Home » Hälsoprofil / Personalprofil

Hälsoprofil / Personalprofil

Personalprofil

Rehabilitering av onda ryggar kostar arbetsgivaren och samhället enorma pengar varje år och mycket personligt lidande för enskilda personer och deras familjer. Behandling av fetma i Sverige kostar också många miljarder, men framför allt också här personligt lidande. Stressrelaterade sjukdomar ökar lavinartat. Samtidigt visar allt fler forskningsrapporter att människor som motionerar måttligt, rör sig ute i skog och mark, ger sig tid för fritidsintressen och återhämtning av olika slag drabbas mindre av dessa, låt oss kalla dem folksjukdomar.
FMS Personalprofiler är verktyg som ger människor lust och kraft att stärka redan goda levnadsvanor och skapa en positiv och aktiv livsstil.
En personalprofil börjar med en dokumentation av en persons livsstil. Syftet är att öka insikten och kunskapen av den egna livsstilens betydelse för det liv man lever. I ett medvetandegörande samtal kommer personens motivation att ta ansvar för sitt liv, sin livsstil och sin hälsa att öka. Personalprofilen tar sitt helhetsgrepp över en persons liv. Den fokuserar på livsstilen, kroppen och den arbetssociala situationen. Allt knyts samman, samband söks fram och utifrån varje persons starka sidor söker man sig tillsammans med sin samtalsledare fram till olika åtgärdsprogram. Det friska hos individen tar överhanden och sprider sig till hela organisationen.
Med en Personalprofil gjord varje år får de anställda kontinuerligt en utvärdering av sin livsstil samt feedback i sin strävan att leva ett aktivt och positivt liv. Deras förmåga och vilja att ta ansvar inte bara för sitt välbefinnande utan även arbetskamraters genomsyrar hela arbetsorganisationen. Arbetslivet idag ställer stora krav på kompetens, inte bara yrkesmässigt utan även fysiskt, mentalt och socialt.

Personalprofilen innehåller:

 1. Nulägesanalys och åtgärdsförslag
  En nulägesanalys och kartläggning av personalens fysiska, mentala och sociala kompetens görs med FMS Personalprofil som grund och presenteras för ledningen tillsammans med eventuella åtgärdsförslag. I metoden ingår:
  • Analys av livsstil och fritidsvanor för att visa vikten av avkoppling och ett socialt nätverk utanför arbetet, fysisk status samt en
  • Fysiska tester med analys av vikt, kondition, styrka och rörlighet samt balans.
  De fysiska testerna görs på ett trevligt sätt gruppvis och brukar vara mycket uppskattat och upplevas som ”ofarligt”
  • Analys av den arbetssociala situationen där varje deltagare i gruppen blir medveten om sitt ansvar för att arbetsgruppen ska fungera bra.
  Allt knyts samman i ett pedagogiskt undervisande och hälsofrämjande samtal. Under en och en halv timme får då personen hjälp att analysera sitt liv och fatta beslut om ev. förändringar.
 2. Utvärdering

  I de flesta fall räcker detta samtal för att initiera påbörja positiva förändringar utifrån personens starka sidor. I de fall där åtgärdsprogram behövs, genomförs de ofta i grupp. Efter cirka ett år av arbete med livsstilsförändring brukar de nya vanorna vara befästa. Då är det dags för en utvärdering som görs individuellt med en ny FMS Personalprofil. Individen får här feedback i sina strävanden och sannolikt kommer tester och beräkningar att visa på en positiv förändring. På gruppnivå får företaget en bild av resultatet av förändringarna.

 3. Resultatredovisning

  Resultatet redovisas först för ledningen och sedan för personalen. Jämförelser med andra företag och yrkeskategorier i samma bransch kan göras via en rikstäckande databas.